We depend on your prayers, volunteer work and financial donations to sustain our ministries. Give now

Panalangin Para Sa Beatipikasyon Ng Kagalang-Galang Na Solanus Casey

O Diyos, sinasamba po Kita, iniaalay ko po ang aking sarili sa Iyo. Nawa ay mangyari kung ano ang hangad po Ninyo para sa akin, at matupad ang ibig po Ninyo para sa aking buhay ngayon.

Pinasasalamatan po Kita sa mga biyayang ipinagkaloob po Ninyo kay Padre Solanus. Kung ito po ay naayon sa Inyong kalooban, ipagkaloob po ninyo ang Beatipikasyon ni Solanus na Kagalang-galang, upang marami ang tumulad at ipagpatuloy ang kanyang pagmamahal para sa lahat ng mga aba at nagdurusa sa mundo.

Kung paanong tinanggap po niya nang may kagalakan ang Iyong mga Mabathalang Balakin, Hinihiling ko po sa Iyo, ayon na rin sa Iyong kalooban, na kalugdan po ninyo ang aking panalangin para kay … (banggitin ang iyong kahilingan) … sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

“Purihin ang Diyos sa lahat ng Kanyang mga hangarin!”

Stay up to date with the Solanus Casey Center